Pienryhmäkoti on kodinomainen lasten ja nuorten sijoituspaikka


Toimintajatus

Pienryhmäkoti Ompun toiminta-ajatus on tarjota lapselle ja perheelle ammattitaitoista ja laadukasta, heidän tarpeitaan vastaavaa lastensuojelupalvelua. Ompussa kasvatustyö lähtee yhteisistä arvoista, kodin säännöistä sekä toisten kunnioittamisesta ja huomioimisesta. Toimimme laitosluvilla, mutta työskentelemme kodinomaisesti, huomioiden yksilön ja yhteisön tarpeet. Ompun aikuiset luovat turvallisen arjen, -kasvuympäristön sekä terapeuttisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä, omine tarpeineen kasvaa, kehittyä sekä mennä elämässä eteenpäin. Tavoitteisiin päästään ja kasvatustyössä onnistutaan, yhdessä. Ammatillisen verkoston keskiössä ovat lapsi ja hänen perheensä. Omaohjaajat tekevät lapsen edunmukaista yhteistyötä koko verkoston kanssa, kuunnellen, tukien sekä yhdessä rajoja ja rakkautta antaen.


TOIMINTATAVAT

Talojemme vahvoja toimintaperiaatteita ovat suunnitelmallisuus ja ammatillisuus. Suunnitelmallisuus näkyy päivittäin aikuisten toiminnassa ja käyttäytymisessä. Pohdimme ja mietimme tarkkaan lasten tilanteita ja käyttäytymistä. Ompun henkilökunta on sitoutunut perustehtävään ja toiminta-ajatukseen, tiimimme koostuvat vahvoista ammattilaisista erilaisine koulutus- ja työtaustoineen. Erikoisosaamisalueitamme ovat mm. psykiatria, perhetyö, arviointityö, käyttäytymisanalyysi, sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Kodinomaisuus toimintaperiaatteena tarkoittaa meillä, aikuisten toiminnassa, turvallista läsnäolemista sekä lasten yksilöllistä kohtaamista ja kuulemista. Kodinomaisuuteen liittyy tärkeänä osana arki ja sen sujuminen. Aikuisina osallistamme lapset osaksi jokapäiväistä kodin toimintaa. Opetamme lapset huolehtimaan itsestään ja omista asioistaan velvoittamalla heitä vastaamaan mm. läksyistä ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Koti- ja siivousvuorojen kautta autamme lapsia ymmärtämään yhteisen kodin ylläpitoon kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet, nämä askareet ovat osa itsenäistymistä.  Aikuiset toimivat esimerkkinä ja tekevät arkeen kuuluvia asioita yhdessä lapsen kanssa.

Ompussa asioista ja tilanteista keskustellaan ja neuvotellaan yhdessä lasten/nuorten kanssa. Säännöllisin väliajoin pidämme yhteisen kodinkokouksen johon osallistuvat kaikki lapset sekä vuorossa olevat aikuiset. Kokouksen asiat nousevat lapsilta ja aikuisilta. Teemme ja harrastamme yhdessä koko porukalla. Yhteiskuntaan osallistaminen on tärkeää, haluamme opettaa lapset elämään osana ympäröivää maailmaa. Opetamme lapsille yhteiskunnassa vallitsevien normien sisäistämistä, käytöstapoja sekä sosiaalisten taitojen oppimista. Kasvatuksessa huomioimme lapset yksilöinä. Jokaisella lapsella on erilaiset lähtökohdat ja perhetausta, mikä näkyy arjessa ja kaikessa toiminnassa. Jokaisella on yksilöllinen viikkorytmi ja arki, riippuen esim. koulupäivän pituudesta, terapiakäynneistä ja harrastusten määrästä. Rakennamme arkea yhdessä lapsen kanssa hänen voimavarojensa mukaan.

Yksi keskeisistä toimintatavoistamme on rakentaa lasten ja nuorten ympärille toimiva ja kattava tukiverkosto luomalla hyvät suhteet lapsen perheeseen, vanhempiin, ystäviin sekä muihin yhteistyötahoihin. Vanhempiin ja perheisiin suhtaudutaan aina kunnioittavasti, riippumatta siitä, kuinka vaikea perheen tilanne on. Lähtökohtana ja ohjenuorana yhteistyölle on lapsen etu ja hyvinvointi. Perhe ja vanhemmat tulevat aina olemaan osa lapsen elämää. Vanhempien säännöllinen mukana olo auttaa lasta ymmärtämään huostaanottotilanteen ja käsittelemään tapahtuneita asioita, vähitellen omassa tahdissaan, turvallisten aikuisten avulla ja läsnä ollessa. Käytössämme on omaohjaajamenetelmä, jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajat rakentavat yksilöllisen suhteen lapseen, tavoitteenaan saada lapsen ääni ja tarpeet kuuluviin. Omaohjaajat työskentelevät yhteistyössä sosiaalitoimen, perheen ja muun verkoston kanssa. Tuemme lasten/nuorten suhteita perheeseen ja muuhun verkostoon lapsen/nuoren tilanteesta ja hänen voimavaroistaan lähtien. 


LAMMIN OMPUN HEVOSTOIMINTA

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on osa pienryhmäkodin toimintaa ja arkea. Tallikäynnit toteutetaan pääsääntöisesti yksilökäynteinä, mutta joskus myös pareina. Monille lapsista/nuorista hevostoiminta on harrastus, mutta tämä mahdollistaa harrastamisen yksilölliset tarpeet huomioiden paremmin.  Sos.ped.hevostoiminta on ns. matalan kynnyksen toimintaa. Vaikka sitoutumista edellytetään, niin toiminta suunnitellaan lapsen toiveita ja sen hetkistä jaksamista, vointia ja vireystilaa kuunnellen.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 6Jaa