Pienryhmäkoti on kodinomainen lasten ja nuorten sijoituspaikka

TOIMINTA-AJATUS

Pienryhmäkoti Ompun molempien yksiköiden pääajatus ja ”punainen lanka” on kodinomaisuus ja yksilöllisyys. Ompussa on kodinomaiset puitteet sekä välittävät ja turvalliset aikuiset. Omppu on pieni seitsemän lapsen ja kymmenen aikuisen yhteisö, jossa on yhteiset säännöt. Säännöt, jotka ottavat jokaisen lapsen ja nuoren huomioon yksilönä, ikä- ja kehitystason mukaisesti. Kuntoutumisen kannalta arki ja sen sujuminen on kodissamme ensiarvoisen tärkeää ja edellytys kaikelle muulle toiminnalle. Arkeen kuuluvat koulu, harrastukset, ystävät, kotiaskareet ja yhteisen kodin ylläpito. Arjen kautta normalisoimme lapsen/nuoren elämän, mahdollistamme terveen ja ikätasoisen kasvun ja kehityksen.

Tarvittaessa lapsi tai nuori tarvitsee kuntoutumisensa tueksi terapiaa tai säännöllisen ja tavoitteellisen harrastuksen esim. terapeuttinen, yksityinen ratsastustunti läheisellä tallilla. Tuemme koulunkäyntiä sekä luomme tiiviin yhteistyösuhteen kouluun ja opettajaan. Autamme lapsia ja nuoria löytämään heille sopivaa vapaa-ajan tekemistä ja harrastuksia sekä tuemme heidän ystävyyssuhteitaan.

Omppu on pieni yhteisö, jossa on helppo harjoitella mm. sosiaalisia taitoja, tutussa, turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä. Kasvatamme lapset ja nuoret ottamaan vastuuta omasta toiminnasta, ihmissuhteista ja ympäristöstä. Opettelemme ja teemme asioita yhdessä, vastuuttaen vähitellen lapsia ja nuoria ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti. Kasvatuksessa tuemme erityisesti itsetunnon kehittymistä ja positiivisia voimavaroja. Itsenäistymistä tuetaan yksilöllisesti, nuoren tilanne, kehitystaso ja voimavarat huomioiden. Jälkihuolto-iän lähestyessä arvioimme nuoren tarpeet ja tilanteen sekä teemme jälkihuoltosuunnitelman yhdessä nuoren ja sosiaalitoimen kanssa.

Lapsen/nuoren perhe ja lähiverkosto ovat tärkeässä roolissa koko sijoituksen ajan. Jokainen lapsi ja nuori on meille aina uusi alku, perheensä ja lähipiirinsä kera. Alamme rakentaa ”palapeliä” aina asiakaslähtöisesti, yhteistyössä sosiaalitoimen ja muun verkoston kanssa. Arvioimme ja kartoitamme lapsen ja perheen tilanteen, ja suunnittelemme tarvittavat tukitoimet aina yksilöllisesti. Jokainen lapsi/nuori perheineen on meille yksilö ja omanlaisenaan arvokas.

TOIMINTATAVAT

Talojemme vahvoja toimintaperiaatteita ovat suunnitelmallisuus ja ammatillisuus. Suunnitelmallisuus näkyy päivittäin aikuisten toiminnassa ja käyttäytymisessä. Pohdimme ja mietimme tarkkaan lasten tilanteita ja käyttäytymistä. Ompun henkilökunta on sitoutunut perustehtävään ja toiminta-ajatukseen, tiimimme koostuvat vahvoista ammattilaisista erilaisine koulutus- ja työtaustoineen.  Meillä on monipuolista osaamista ja ”välineitä” käytössämme. Erikoisosaamisalueitamme ovat mm. psykiatria, perhetyö, arviointityö, käyttäytymisanalyysi, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, taidetoiminta.

Kodinomaisuus näkyy kaikessa toiminnassamme ja vaalimme sitä uusia menetelmiä ja toimintatapoja pohtiessamme. Kodinomaisuus toimintaperiaatteena tarkoittaa meillä, aikuisten toiminnassa, turvallista läsnäolemista sekä lasten yksilöllistä kohtaamista ja kuulemista. Kodinomaisuuteen liittyy tärkeänä osana arki ja sen sujuminen. Aikuisina osallistamme lapset osaksi jokapäiväistä kodin toimintaa. Opetamme lapset huolehtimaan itsestään ja omista asioistaan velvoittamalla heitä vastaamaan mm. läksyistä ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Koti- ja siivousvuorojen kautta autamme lapsia ymmärtämään yhteisen kodin ylläpitoon kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet, nämä askareet ovat osa itsenäistymistä.  Aikuiset toimivat esimerkkinä ja tekevät arkeen kuuluvia asioita yhdessä lapsen kanssa.

Ompussa asioista ja tilanteista keskustellaan ja neuvotellaan yhdessä lasten/nuorten kanssa. Säännöllisin väliajoin pidämme yhteisen kodinkokouksen johon osallistuvat kaikki lapset sekä vuorossa olevat aikuiset. Kokouksen asiat nousevat lapsilta ja aikuisilta. Teemme ja harrastamme yhdessä koko porukalla. Yhteiskuntaan osallistaminen on tärkeää, haluamme opettaa lapset elämään osana ympäröivää maailmaa. Opetamme lapsille yhteiskunnassa vallitsevien normien sisäistämistä, käytöstapoja sekä sosiaalisten taitojen oppimista. Kasvatuksessa huomioimme lapset yksilöinä. Jokaisella lapsella on erilaiset lähtökohdat ja perhetausta, mikä näkyy arjessa ja kaikessa toiminnassa. Jokaisella on yksilöllinen viikkorytmi ja arki, riippuen esim. koulupäivän pituudesta, terapiakäynneistä ja harrastusten määrästä. Rakennamme arkea yhdessä lapsen kanssa hänen voimavarojensa mukaan.

Yksi keskeisistä toimintatavoistamme on rakentaa lasten ja nuorten ympärille toimiva ja kattava tukiverkosto luomalla hyvät suhteet lapsen perheeseen, vanhempiin, ystäviin sekä muihin yhteistyötahoihin. Vanhempiin ja perheisiin suhtaudutaan aina kunnioittavasti, riippumatta siitä, kuinka vaikea perheen tilanne on. Lähtökohtana ja ohjenuorana yhteistyölle on lapsen etu ja hyvinvointi. Perhe ja vanhemmat tulevat aina olemaan osa lapsen elämää. Vanhempien säännöllinen mukana olo auttaa lasta ymmärtämään huostaanottotilanteen ja käsittelemään tapahtuneita asioita, vähitellen omassa tahdissaan, turvallisten aikuisten avulla ja läsnä ollessa. Vanhempiin ja perheisiin liittyvät asiat ja tunteet sekä niiden käsittely ovat lapsella edessään kuitenkin jossain vaiheessa elämää.

Käytössämme on omaohjaajamenetelmä, jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajat rakentavat yksilöllisen suhteen lapseen, tavoitteenaan saada lapsen ääni ja tarpeet kuuluviin. Omaohjaajat työskentelevät yhteistyössä sosiaalitoimen, perheen ja muun verkoston kanssa. Tuemme lasten/nuorten suhteita perheeseen ja muuhun verkostoon lapsen/nuoren tilanteesta ja hänen voimavaroistaan lähtien. 

Kerro meistä kavereillesi